پشتیبانی مالی

  • Komm An NRW

nrw_mags_cmyk

 

  • Stiftung Mitarbeit: هزینه های تأسیس اولیه

index

 

 

 

پشتیبانی در ساخت وب سایت

  • Screenworks

index

 

 

پشتیبانی فنی و تخصصی

  • Meera Sivaloganathan (مترجم، همراه زبانی و فرهنگی، مربی توانکند سازی در زمینه های استعمار، تبعیض جنسیت و مهاجرت) برای ما یک کارگاه آموزشی رایگان با عنوان «نقش همراه زبانی» برگزار کرد.
  • TH Köln

index

گروه مددکاری اجتماعی «TH Köln» نه تنها ما را در طراحی اولیه بلکه در پیشرفت فنی و تخصصی پروژه مان نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد.

همزمان ما حمایت و پشتیبانی ویژه ای از سوی Christoph Gille کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی و Janine Birwer کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی و همچنین دانشجویان: Mara Kehrbaum، Bella Dachner و Katharina Graf داشته ایم.

  • Herbert Fischedick (روانشناس و ناظر) برای ما دوره های داوطلبانه برگزار کرد.

 

پشتیبانی های دیگر

  • Allerweltshaus Köln

indexما بابت میانجی گری در زمینه دوره های کار آموزی و در اختیار قرار دادن اتاق های خود تشکر می کنیم.