شما پیشنهادهایی، سؤالهایی و یا انتقادی از ما دارید؟
شما نیاز به همراهی زبانی دارید؟
پس از راههای زیر با ما تماس برقرار کنید:

E-Mail: info@connection.koeln
Facebook: facebook.com/connection.koeln

تلفن: 01782989609 ، زمان مشاوره: سه شنبه و پنج شنبه ساعت 14 الی 16، درخواست قرار ملاقات فقط از طریق ایمیل یا فرم تقاضا.

Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten findest du hier.

نامتان(اجبار)

آدرس ایمیلتان (اجبار)

موضوع

پیامتان