از اینکه به عنوان همراه زبانی حاضر به همکاری هستید، تشکر فراوان داریم.

لطفا نام خانوادگی، جنسیت، مهارت زبانی ، آدرس و یا شماره تماس را یادداشت کنید. ما با شما تماس گرفته و شما را به یک جلسه آشنایی دعوت خواهیم کرد.

آیا سؤالی باقی مانده است و یا شما نیاز به همراه زبانی دارید؟ پس فرم ارتباطی ما را تحت عنوان ارتباط استفاده کنید.

همکاری شما مایه خوشحالی ماست

گروه conn[ε]ction شما

Unsere Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten findest du hier.

[contact-form-7 404 "Not Found"]